Hanping Classic Release Notes

Hanping Pro Release Notes 118
Hanping Lite Release Notes 67
Hanping Cantonese Release Notes 31
Hanping Camera Release Notes 24
Hanping Popup Release Notes 12